Secure Future

KVKK Bilgilendirme

KVKK Bilgilendirme

19 Nisan, 2022


SECURE FUTURE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

AYDINLATMA BEYANI

Secure Future Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Secure Future” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.


1. Veri Sorumlusu

Secure Future veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle ve işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işlemektedir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Tarafımıza göndereceğiniz e-posta iletilerinin imza bölümünde yer alan ad, soyad, e-posta, telefon, adres ve unvan gibi kimlik, iletişim ve mesleki deneyime ilişkin verileriniz ile ileteceğiniz e-posta iletisi içerisinde yer alabilecek kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız e-posta hizmet sağlayıcısı olan tedarikçimize yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Secure Future Saklama ve İmha Politika’sında belirlenen yöntemlere imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Bu çerçevede, ilgili kişi gruplarına özel hazırlanmış olan aydınlatma beyanlarına ulaşmak ve daha fazla bilgi için [.] Linkinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya [•] e-posta adresinden tarafımızla iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz.


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak, açık rızanızın varlığı veya Kanun m. 5/2 (c)’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması"; m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin varlığı halinde aktarılabilecektir.


4. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

i. Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,

vii. Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme,

viii. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme

ix. Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca Şirketimize yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına [.] linkinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Maya Akar Center, Büyükdere Cad. No:102, K:17 D:64 Esentepe İstanbul adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde din hanesi bulunmayan veyahut bulunuyor ise ilgili kişisel veri karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan diğer yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.


Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir.


Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir.


* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [.] tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir